• Diplomirao je na Vojnoj akademiji – smer finansije. Poslediplomske studije je završio na Ekonomskom fakultetu Univertiteta u Beogradu gde je i odbranio magistarsku tezu. Doktorska disertacija, nakon završenih doktorskih studija na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije Univerziteta Union u Beogradu je u završnoj fazi izrade. Boravio je na više stručnih usavršavanja i kurseva u inostranstvu od kojih se posebno izdvaja istraživanje za izradu doktorske disertacije na Univerzitetu u Nici - Sophia Antipolis u Francuskoj u okviru razmene u oblasti edukacije - Basileus projekta, podržanog od strane Evropske komisije. Autor je tri naučne monografije i preko 40 naučnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima i monografijama ili prezentovanih na naučnim konferencijama iz oblasti tržišta nepokretnosti, finansijskog tržišta, investicija, finansija i menadžmenta. Učestvovao je u izradi većeg broja studija, projekata, istraživanja, procena vrednosti i strategija naručenih od strane privatnih privrednih subjekata, ministarstava Republike Srbije, lokalnih samouprava ili javnih preduzeća. Tokom 2010-2011. godine obavljao je dužnost predsednika Upravnog odbora, a 2012-2013. godine dužnost člana Nadzornog odbora udruženja “Klaster nekretnine” u kome je trenutno član Stručnog saveta. Bio je zaposlen u Ministarstvu odbrane Republike Srbije, Institutu ekonomskih nauka, Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, preduzeću GMS International d.o.o i Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija. Kao saradnik (asistent i predavač) bio je angažovan u nastavi na većem broju fakulteta i poslovnih škola iz oblasti bankarstva, finansijskih tržišta, korporativnih finansija, investicija i menadžmenta, a kao predavač i trener na većem broju edukativnih seminara i kurseva od strane međunarodnih i domaćih institucija. U periodu septembar 2014- februar 2016. godine bio je član Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti imenovane od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Na Studijama za inovaciju znanja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu stekao je Uverenje o položenom ispitu iz oblasti “Usklađenost poslovanja”. Stalni je sudski veštak iz ekonomsko finansijske oblasti, uža specijalnost investicije i procena vrednosti nepokretnosti. Član je Udruženja za usklađenost u poslovanju (Corporate Compliance Association). Poseduje više od 20 godina iskustva u pružanju usluga edukacije, poslovnog savetovanja i usklađenosti poslovanja. Od 2013. godine je vlasnik i direktor konsultantske kuće Institut za poslovni konsalting DOO Beograd.