• Viši savetnik, Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, Sektor za trgovinu, usluge i politiku konkurencije, rukovodilac Grupe za razvoj usluga i nacionalnog brenda Srbije
   Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu.
   Od 2010. godine pa nadalje, zaposlena je u Vladi Srbije, odnosno u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a zatim u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.
   U dosadašnjoj karijeri bila je ovlašćeno lice za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; deo mreže predavača za održavanje šestočasovnih obuka o etici i integritetu - u okviru treninga za trenere „Etika i integritet u javnom sektoru“ - u organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije; predsednik Nadzornog odbora „Doma za smeštaj starih lica Dimitrovgrad“; koordinator radne grupe Ministarstva rada i socijalne politike za izradu plana integriteta; koordinator radne grupe Ministarstva rada i socijalne politike za izradu srednjoročnog planiranja i pripremu priloga za godišnji Program rada Vlade i Izveštaj o radu Vlade; asistent za organizaciju na realizaciji projekta - „Transformacija rezidencijalnih ustanova i razvoj održivih alternativa -Unapređenje postojećeg sistema hraniteljskog smeštaja u Srbiji i razvoj specijalizovanog i urgentnog hraniteljstva“, u organizaciji UNICEF-a, koji je podržala Evropska Unija i Ministarstvo rada i socijalne politike.
   Dolaskom u Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (sada Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine) postaje sekretar Komisije za sprovođenje stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepkretnosti i član Komisije za ispitnu oblast pravni okvir u vezi sa posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti i osnova prostornog planiranja i izgradnje, stanovanja i ozakonjenja; zatim član radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2024. godine, kao i član Stručnog tima za izradu posebne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za sektor nekretnina.
   Objavila rad na temu „Porodični smeštaj dece bez roditeljskog staranja u EU i zemljama u okruženju“, knjiga „Pravo i politika Evropske unije iz perspektive domaćih autora“ - kao rezultat sprovedenih aktivnosti u okviru projekta „ Pedeset eksperata za EU“, u organizaciji Evropske agencije za rekonstrukciju i Centra za unapređivanje pravnih studija, a u saradnji sa Pravnim fakultetom u Firenci.